ENGLISH / 中文版
國內外認證
  • 國內外認證:
  • 1.ASME S、U、U2 STAMP
  • 2.中國特種設備A2類壓力容器製造許可
  • 3.高壓氣體容器 型式檢查合格
  • 4.熔接第一種壓力容器 型式檢查合格(圓筒型、多管型、夾套型、塔型)
  • 5.熔接高壓氣體特定設備 型式檢查合格(圓筒型、多管型、夾套型、塔型)
  • 6.ISO 9001認證
  • ASME
  •                             ASME
  • ASME